Съобщение за защита на лични данни

Поверителността на вашите лични данни е важна за нас. Тази декларация за поверителност описва правилата и практиките на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД относно събирането и използването на лични данни на физически лица и определя правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни. Ние приемаме поверителността на информацията като наша постоянна отговорност и затова периодично ще актуализираме това уведомление за поверителност, когато предприемаме нови практики за лични данни или приемаме нови политики за поверителност. Моля прочетете внимателно това Уведомление за поверителност.

„БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД е дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрационен номер (ЕИК): 204169334. Седалището ни се намира на адрес:гр. Бургас, бул. „Княз Александър Батенберг” № 1. Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с асоциирани дружества, когато е необходимо и подходящо, при условие че са спазвани съответните мерки.

В случай, че възникнат въпроси относно това уведомление за поверителност или желаете да упражните правата си, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД на най-долу описаните контакти.

Понятието “лични данни” в това уведомление за поверителност има същото значение като в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защитата на данните) (“ОРЗД“). Накратко, това означава информация, която Ви идентифицира, пряко или непряко (в комбинация с други данни, които могат да бъдат на наше разположение), включително например Вашето име, пол, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, предоставени ни от Вас или получени от нас от други източници, онлайн идентификатори и др.

Ние събираме и използваме лични данни с цел извършване на основната ни бизнес дейност (въвеждане на кораби в пристанища и изваждането им от тях), както и други съпътстващи дейности. Нашите цели и законните основания за обработка на Вашите лични данни се различават в зависимост от отношенията ни с Вас и с дейността, която се извършва. Информацията, която събираме и използваме, е ограничена до това, което е необходимо във връзка с целите, за които данните Ви се обработват.
Личните данни на нашите служители, контрагентите и третите страни, които събираме и използваме, законните основания и цели за събиране и използване на такива лични данни, са налични в нашата „Инструкция за защита на личните данни“.
Накратко нашата политика за защита на личните данни съдържа следните правила:

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на ОРЗД. Ще запазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, за да удовлетворим всички правни, счетоводни или отчетни изисквания или да защитим законните си интереси. В случай, че няма законово изискване за периода на запазване на личните данни, ние определяме подходящия период на запазване на личните данни, като преценяваме количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на Вашите личните данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, и приложимите срокове за искове, които могат да бъдат предявени срещу нас или от нас срещу Вас.

Целта ни е да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени. За да предотвратим неоторизиран достъп, унищожаване или разкриване на Вашите лични данни, ние въведохме подходящи физически, технически и организационни мерки. Нашите доставчици на услуги е необходимо да направят същото.

По-подробна информация можете да намерите в съответните статии по-долу.

Информация за нашия персонал и кандидат-служители

 • събирани лични данни: имена; ЕГН; № на документ за самоличност; данни за контакт (адрес, телефон, имейл); снимка; пол; подпис; месторабота, длъжност, професионална биография; служебни данни предоставени от работодателя (месторабота, длъжност, табелен №, данни за контакт: адрес, телефон, факс, имейл, пароли IP адрес); синдикалност; имотно и финансово състояние; банкова информация; местонахождение при чекиране на външни и вътрешни КПП на територията на Пристанище Бургас; физическа идентичност, получена от видеонаблюдение или заснемане; скорост на МПС; ниво на алкохол в кръвта.
 • целите на обработването, за които събираните лични данни са предназначени:
 • идентифициране самоличността на физическото лице;
 • индивидуализиране на трудови, граждански и управленски правоотношения;
 • изпълнение на установените нормативни изисквания;
 • използване на събраните лични данни за служебни цели:
 • за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите, гражданските или управленските правоотношения;
 • за изготвяне на всички и всякакви документи, отнасящи се до физическото лице (договори, анекси и/или допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи осигурителен стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и други подобни) и тяхното предоставяне на изброенитe по-долу получатели;
 • за установяване на връзка със физическото лице по телефон и други начини, и за изпращане на кореспонденция от и до физическото лице;
 • за водене на счетоводна отчетност, удържане на дължими данъци и други дейности относно възнагражденията и други дължими плащания по трудовите, гражданските или управленските правоотношения;
 • изпълнение на задълженията за съдействие на органите на МВР, правоохранителните и правораздавателните органи в изпъление на техните законоустановени правомощия и за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • изпълнение на задълженията за подаване на информация към компетентните държавни органи, местна администрация и/или институции, и/или лица (физически или юридически), който/която/които имат нормативно или договорно основание за получаване на съответните лични данни за финансови, осигурителни, контролни и/или други законосъобразни цели;
 • предотвратяване на тероризъм, кражби, злоупотреби и други престъпления чрез необходимите срества и начини за контрол;
 • осигуряване неприкосновеност на физическите лица, обвързани с „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД или посещаващи неговите територия и работни помещения, както и използващи негови превозни средства или специализирана техника; защита на имуществото на тези лица и на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД;
 • осигуряване безопасността и здравето при работа и провеждане на инструктажи за тези цели и контрол по спазването на тези правила, както и контрол за спазване правилата за вътрешен ред и сигурност на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД; разследване на злополуки или нарушения чрез употреба на необходимите средства, включително заснемане и алкохолни проби;
 • провеждане на обучения за квалификация;
 • резервация на самолетен билет или хотел;
 • предявяване на правни претенции.
 • получателите или категориите получатели на личните данни (ако има такива), на които могат да бъдат разкрити събраните лични данни:
 • държавни органи (МВР, НОИ, НАП, НЗОК, ДАНС, Морска администрация, местна администрация, регулаторни органи, съдилища и др.);
 • посредници при договаряне или независими експерти (брокери, консултанти, одитори и др.);
 • туристически агенции , хотели или самолетни превозвачи;
 • свързани лица с „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД, само ако целта на обработване на лични данни го налага;
 • контрагенти на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД, само когато предметът на договора го изисква;
 • Пристанище Бургас;
 • банки и застрахователи.
 • основание, на което се обработват събираните лични данни:
 • преговор, сключване или изпълнение на договор със физическото лице;
 • законово задължение на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД да обработва лични данни;
 • защита на легитимните интереси на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД, а именно: предотвратяване на тероризъм, кражби, злоупотреби и други престъпления; осигуряване неприкосновеност на физическите лица, обвързани с „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД или посещаващи неговите територия и работни помещения, както и използващи негови превозни средства или специализирана техника; защита на имуществото на тези лица и на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД; контрол на изпълнението на задълженията на контрагентите на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД;
 • когато никое от трите основания, изброени по-горе, няма да бъде приложимо, „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД ще изисква Вашето съгласие да обработва Ваши лични данни.

Събирането на лични данни от „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД е резултат от свободно изразено конкретно информирано и недвусмислено съгласие на физическото лице да му ги предостави или от изискването, свързано с осъществяване на дейност на територията на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД или на Пристанище Бургас. Като текущ или бъдещ работодател/контрагент на физическото лице, „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД е длъжен да регистрира самоличността на физическото лице, като събере гореописаните лични данни за гореописаните цели на горепосочените основания. В случай на отказ за предоставяне на данни, „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД е длъжен да откаже сключване на договор със физическото лице, респективно изпълнение на договорни задължения, или да откаже да осъществи кореспонденция със физическото лице.

 • срокът, за който ще се съхраняват събраните лични данни: за трудови, граждански или управленски правоотношения – 10 години след тяхното прекратяване; за ведомости за заптали – 50 години след тяхното изплащане; за инструктажни книги – 5 години; за материалите събрани във връзка с нарушение или злополука, включително алкохолни проби или снимков материал – съхраняват се докато се изяснят обстоятелствата по злополуката/нарушението и се приключат предприетите мерки; за всяка входяща / изходяща документация, водена в деловодството на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД – до прекратяване на дружеството на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД.
 • автоматизирано вземане на решения: Операторите на пристанищните терминали на Пристанище Бургас прилагат автоматизирано вземане на решения при контрол на скоростта на МПС. Когато скоростта на движение надвишава допустимата, системата, която Ви прихваща, автоматично прилага предвидените от Пристанище Бургас санкции. Този вид обработване на лични данни не включва профилиране.
 • източник на личните данни: Ваши лични данни се предоставят на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД директно от физическото лице или са събрани от видеокамери, скенери, радари за скорост, чекиращи устройства, кантари за товар, когато физическото лице осъществява дейност на територията на Пристанище Бургас. Лични данни могат също да се предоставят на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД от негови контрагенти, държавни органи, местна администрация, Пристанище Бургас, свързани лица или бизнес партньори.

Информация за контрагенти и трети лица

 • събирани лични данни: имена; ЕГН; № на документ за самоличност; данни за контакт (адрес, телефон, имейл, факс); снимка; пол; подпис; месторабота, длъжност, професионална биография, образование, дипломни и професионални квалификации; имотно и финансово състояние; банкова информация; местонахождение при чекиране на външни и вътрешни КПП на територията на Пристанище Бургас; физическа идентичност, получена от видеонаблюдение или заснемане; скорост на МПС; ниво на алкохол в кръвта.
 • целите на обработването, за които събираните лични данни са предназначени:
 • идентифициране самоличността на физическото лице;
 • индивидуализиране на договорни и недоговорни правоотношения;
 • изпълнение на установените нормативни изисквания;
 • използване на събраните лични данни за професионални цели:
 • за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на договорни или недоговорни правоотношения;
 • за изготвяне на всички и всякакви документи, отнасящи се до физическото лице (договори, анекси и/или допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи осигурителен стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и други подобни) и тяхното предоставяне на изброенитe по-долу получатели;
 • за установяване на връзка със физическото лице по телефон и други начини, и за изпращане на кореспонденция от и до физическото лице;
 • за водене на счетоводна отчетност, удържане на дължими данъци и други дейности относно възнагражденията и други дължими плащания по договорните или недоговорните правоотношения;
 • изпълнение на задълженията за съдействие на органите на МВР, правоохранителните и правораздавателните органи в изпъление на техните законоустановени правомощия и за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • изпълнение на задълженията за подаване на информация към компетентните държавни органи, местна администрация и/или институции, и/или лица (физически или юридически), който/която/които имат нормативно или договорно основание за получаване на съответните лични данни за финансови, осигурителни, контролни и/или други законосъобразни цели;
 • предотвратяване на тероризъм, кражби, злоупотреби и други престъпления чрез необходимите срества и начини за контрол;
 • осигуряване неприкосновеност на физическите лица, обвързани с „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД или посещаващи неговите територия и работни помещения, както и използващи негови превозни средства или специализирана техника; защита на имуществото на тези лица и на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД;
 • осигуряване безопасността и здравето при работа и провеждане на инструктажи за тези цели и контрол по спазването на тези правила, както и контрол за спазване правилата за вътрешен ред и сигурност на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД; разследване на злополуки или нарушения чрез употреба на необходимите средства, включително заснемане и алкохолни проби;
 • резервация на самолетен билет или хотел;
 • предявяване на правни претенции.
 • получателите или категориите получатели на личните данни (ако има такива), на които могат да бъдат разкрити събраните лични данни:
 • държавни органи (МВР, НОИ, НАП, НЗОК, ДАНС, Морска администрация, местна администрация регулаторни органи, съдилища и др.);
 • посредници при договаряне или независими експерти (брокери, консултанти, одитори и др.);
 • туристически агенции, хотели или самолетни превозвачи;
 • свързани лица с „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД, само ако целта на обработване на лични данни го налага;
 • контрагенти на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД, само когато предметът на договора го изисква;
 • Пристанище Бургас;
 • банки и застрахователи.
 • основание, на което се обработват събираните лични данни:
 • преговор, сключване или изпълнение на договор със физическото лице;
 • законово задължение на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД да обработва лични данни;
 • защита на легитимните интереси на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД, а именно: предотвратяване на тероризъм, кражби, злоупотреби и други престъпления; осигуряване неприкосновеност на физическите лица, обвързани с „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД или посещаващи неговите територия и работни помещения, както и използващи негови превозни средства или специализирана техника; защита на имуществото на тези лица и на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД; контрол на изпълнението на задълженията на контрагентите на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД;
 • когато никое от трите основания, изброени по-горе, няма да бъде приложимо, „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД ще изисква Вашето съгласие да обработва Ваши лични данни.

Събирането на лични данни от „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД е резултат от свободно изразено конкретно информирано и недвусмислено съгласие на физическото лице да му ги предостави или от изискването, свързано с осъществяване на дейност на територията на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД или на Пристанище Бургас. Като контрагент на физическото лице или трето лице за него, „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД е длъжен да регистрира самоличността и дейността на физическото лице, като събере гореописаните лични данни за гореописаните цели на горепосочените основания. В случай на отказ за предоставяне на данни, „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД е длъжен да откаже сключване на договор, респективно изпълнение на договорни задължения, или да откаже да осъществи кореспонденция със физическото лице.

 • срокът, за който ще се съхраняват събраните лични данни: за договорни правоотношения – 10 години след тяхното прекратяване; за извъндоговорни правоотношения – 5 години след тяхното прекратяване; за инструктажни книги – 5 години; за материалите събрани във връзка с нарушение или злополука, включително алкохолни проби или снимков материал – съхраняват се докато се изяснят обстоятелствата по злополуката/нарушението и се приключат предприетите мерки; за всяка входяща / изходяща документация, водена в деловодството на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД – до прекратяване на дружеството на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД.
 • автоматизирано вземане на решения: Операторите на пристанищните терминали на Пристанище Бургас прилагат автоматизирано вземане на решения при контрол на скоростта на МПС. Когато скоростта на движение надвишава допустимата, системата, която Ви прихваща, автоматично прилага предвидените от Пристанище Бургас санкции. Този вид обработване на лични данни не включва профилиране.
 • източник на личните данни: Ваши лични данни се предоставят на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД директно от физическото лице или са събрани от видеокамери, скенери, радари за скорост, чекиращи устройства, кантари за товар, когато физическото лице осъществява дейност на територията на Пристанище Бургас. Лични данни могат също да се предоставят на „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД от негови контрагенти, държавни органи, местна администрация, Пристанище Бургас, свързани лица или бизнес партньори.

Допълнителна информация за определени категории лични данни

 • Съхраняване на имейли

В хода на нашата дейност ние постоянно приемаме и изпращаме имейл съобщения с цел кореспонденция с контрагенти или с трети лица. В имейл съобщенията може да се съдържат различни категории лични данни (най-често данни за контакт в подписа на имейлите). Като правно основание да обработваме имейли за тези цели считаме, че положителното действие на изпращане на имейли от подателя представлява негово ясно потвърждаващо действие изразяващо съгласието му да обработваме данните от имейла му за единствената цел на кореспонденцията. Ние сме наясно, че за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, имейлите могат да бъдат съхранявани и обработвани единствено за целите на кореспонденцията. По тази причина „БМФ ТАГ СЪРВИС“ ЕООД декларира, че данните, по-специално данните за контакт няма да бъдат използвани за други цели като например да Ви изпращаме маркетингови оферти или да ги предоставяме на трети страни без Вашето изрично съгласие.

 • Cookies (бисквитки)

Нашият уебсайт (www.tugservice.bg) използва единствено системни бисквитки. Те не съдържат лични данни на потребителите и не могат да доведат до идентифициране на физически лица. Те съдържат единствено системни кодове, нужни за функционирането на сайта, които са напълно анонимни. По тази причина тези бисквитки не влизат в обхвата на горепосочения Регламент (ЕС) 2016/679.

Нашият сайт не поддържа други видове бисквитки, по-специално такива съхраняващи лични данни или история от сърфиране на потребители.

Мерки за сигурност

При оценяването на подходящото ниво на защита ние отделяме специално внимание на рисковете, които могат да възникнат при обработката, и по-конкретно от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до събраните, съхраняваните или обработваните по друг начин лични данни. Ние непрекъснато актуализираме и тестваме нашата технология за защита. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен до онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да Ви предоставят облаги или услуги. Контролираме достъпа до системи и мрежи, което ни позволява да попречим на хората, които нямат право да виждат Вашата лична информация, да получат достъп до нея. Обучаваме нашите служители относно важността на поверителността на информацията и запазването на неприкосновеността на личния живот и сигурността на Вашата информация и въвеждаме подходящи политики и процедури. Ние сме ангажирани работниците, неспазващи правилата за защита на личните данни, да понесат съответна дисциплинарна отговорност.

ОРЗД предоставя определени права за защита на данните Ви, включително да изисквате достъп, коригиране, ограничаване, изтриване или прехвърляне (“пренасяне”) на Вашите данни и да възразявате срещу използването на Вашите данни. Нашият отговор на Вашите искания може да зависи от това кои правни основания използваме за обработване на въпросните данни.
Имате право да подадете жалба срещу нас в надзорен орган по защита на личните данни, който е в България Комисията за защита на личните данни. Контактите са контакт са следните: бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592, www.cpdp.bg, телефон: 02 / 91 53 518. Ако считате че обработването на личните Ви данни не е в съответствие с ОРЗД, моля, свържете се първо с нас. Ние ще се опитаме да Ви помогнем.

Вашите права

Вие като лице, предоставило лични данни на Администратора, притежавате следните права:

 • на достъп до личните Ви данни и да научите какви Ваши данни обработваме и как ги обработваме;
 • да искате коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • да искате изтриване на лични данни;
 • да искате ограничаване на обработването на лични данни;
 • да възразите срещу обработването на лични данни;
 • да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, когато обработването от наша страна се основава на Ваше съгласие;
 • да искате да прехвърлим данните Ви на друго дружество или орган;
 • да искате да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решение;
 • да подадете жалба, когато счетете, че обработването на Ваши лични данни, нарушава Регламент (ЕС) 2016/679, до надзорен орган по защита на лични данни, по-специално в държавата членка на Европейския съюз на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, какъвто в Република България е Комисията за защита на личните данни, чиито контакти са следните: адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; тел: 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: cpdp.bg и до съответния компетентен съд.

Упражнението на някои от тези права не е автоматично и се изпълнява при определени условия. Когато решите да упражните някое Ваше право, моля, първо се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на горепосочените контакти.

Това уведомление за поверителност подлежи периодично на промяна. Най-актуалната му версия ще регулира използването на Вашите лични данни и постоянно ще бъде публикувана на http://www.tugservice.bg.

Ние може да изпращаме периодични напомняния по електронната поща относно нашите уведомления и периодично да изискваме по имейл (ако има такъв) актуализации на използваната от нас лична информация.

Моля, проверявайте често от Ваша страна, за да проследявате актуализации или промени в нашето уведомление за поверителност.

За всякакви въпроси относно лични данни или Вашите права молим да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на следните координати за контакт:

 

Име: Д. Маринов

Имейл: dpo@navbul-portburgas.com

Телефон: 056 858 283

Адрес: гр. Бургас, бул. Александър Батенберг №1